logo immo leys logo immo leys

Privacy statement

Door zich toegang te verschaffen tot deze internetsite, verklaart de internetgebruiker dat hij kennis heeft genomen van de informatie hieronder en geeft hij aan IMMO LEYS de toelating om de door hem meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken voor de volgende doeleinden: het verwezenlijken van de statutaire doelstelling van IMMO LEYS, het behartigen van de belangen van haar opdrachtgevers, de controle van de gegevens en voorkomen van onregelmatigheden.

Deze gegevens mogen niet worden meegedeeld aan andere derden dan de personen die door IMMO LEYS zijn aangeduid, zijnde de (rechts)personen en vennootschappen waarvan de tussenkomst vereist is om één van de bovenvermelde doeleinden te realiseren. De internetgebruiker stemt in met de uitwisseling van de gegevens die op hem betrekking hebben tussen IMMO LEYS en de door haar aangeduide (rechts)personen en vennootschappen. Deze gegevensuitwisseling heeft tot doel de (rechts)personen en vennootschappen die er aan deelnemen toe te laten het centraal beheer van de gebruikers uit te voeren, een globale visie van de gebruiker te hebben, over te gaan tot studies, statistieken en/of marketingacties, de diensten die hiervoor zijn vermeld aan te bieden en te leveren en het voorkomen van onregelmatigheden. De bijgewerkte lijst van (rechts)personen en vennootschappen die aan de gegevensuitwisseling deelnemen kan op eenvoudige aanvraag geadresseerd aan IMMO LEYS worden verkregen.

IMMO LEYS bewaart ook gegevens in databanken. Dit is noodzakelijk om bepaalde, unieke diensten, zoals bijvoorbeeld nieuwsbrieven, aan te bieden. Deze informatie wordt bewaard om de goede werking van de dienst te garanderen. Deze informatie kan eveneens gebruikt worden om via analyses de dienstverlening verder te verbeteren en om de gebruiker meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

IMMO LEYS en de door haar aangeduide (rechts)personen en vennootschappen eerbiedigen de persoonlijke levenssfeer zowel van de internetgebruiker als van elke andere betrokken natuurlijke persoon, overeenkomstig de geldende wetgeving. De persoonsgegevens die door de internetgebruiker worden meegedeeld, worden door IMMO LEYS strikt vertrouwelijk verwerkt. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is IMMO LEYS, met als ondernemingsnummer 0433.569.610, met uitbatingszetel gevestigd te 8400 Oostende, Zeedijk 115, (e-mail: info@immoleys.be).

Elke natuurlijke persoon heeft recht van toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben en die door IMMO LEYS of door een andere (rechts)persoon of vennootschap door IMMO LEYS aangeduid, worden verwerkt en kan, desgevallend, onjuiste gegevens doen verbeteren alsook de onwettig verwerkte gegevens doen schrappen. Hij kan zich op elk ogenblik, gratis en op eenvoudig verzoek, verzetten tegen de verwerking van gegevens die op hem betrekking hebben voor doeleinden van commerciële prospectie ("direct marketing") en/of zijn instemming herroepen met de uitwisseling van gegevens die op hem betrekking hebben met het oog op direct marketing; er zal zo snel mogelijk met zijn verzoek rekening worden gehouden.

Uiteraard kan IMMO LEYS niet instaan voor het privacybeleid van de websites die u via links vanuit deze website kan bereiken.

Immo Leys - Vastgoed Naessens

Zeedijk 115
8400 Oostende
Tel. 059/50 64 27
Fax. 059/51 22 43

Erkend vastgoedmakelaar BIV nr. 201.851.

Laatste Update 23-12-2015

Toezichthoudende autoriteiten:
- BIV Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel.

© Immo Leys / Vastgoed Naessens - Disclaimer - Privacy

Home
Verkoop
Verhuur
Vakantieverhuur
Syndicus